- Bylaugets tiltag

Siden stiftelsen i januar 2019 har bylauget arbejdet på en række forskellige tiltag. Nogle tiltag har allerede givet resultat, medens andre fortsat viderebehandles.

Eksempelvis er det lykkedes at Bylaugets bestyrelse at indgå en aftale med Fibia om at få etableret fibernet i Lidemark for en meget begrænset brugerbetaling. Fibernettet blev etableret i 2020.

Bestyrelserne i bylauget og forsamlingshuset har på flere møder drøftet hvordan bylauget kan anvende forsamlingshuset til fællesaktiviteter m. v. Resultatet af disse drøftelser er en samarbejdsaftale, der bl. a. giver bylauget rige muligheder for at tilrettelægge aktiviteter i forsamlingshuset. Vedrørende fremgangsmåde for dette – se under “Bliv medlem”.
Samarbejdsaftalen giver også mulighed for at skabe en fælles front i forhold til kommune og andre offentlige myndigheder, skaffe fondsmidler til forsamlingshusets udvikling og udvikle en fælles kommunikationsgrænseflade i forhold til Lidemarks beboere og forsamlingshusets andelshavere.

Et eksempel på samarbejdet mellem bestyrelserne i bylauget og forsamlingshuset er hjemmesiden for Lidemark By, der er udviklet af bylauget og forsamlingshuset i fællesskab.

Bylaugets bestyrelse har desuden haft drøftelser og møde med ETK med henblik på at få gennemført nogle af de ideer, som beboerne har foreslået til forskønnelse af byen. Forslagene har bl. a. omfattet byens gadekær og trekantsområdet ved Kvistskovvej/Præstegårdsvej. ETK har i fortsættelse heraf oprenset gadekæret i efteråret 2020. Der arbejdes videre med øvrige projekter.

På baggrund af et stærkt ønske fra Lidemarks beboere har Bylauget gennem et stykke tid arbejdet med forslag til tiltag, der kan skabe mere tryghed med fartdæmpende foranstaltninger i og omkring Lidemark. I januar 2021 har Bylauget indsendt nogle konkrete løsningsforslag til Køge kommune og håber på denne måde, at der kan skabes større tryghed for de omkringboende, gående og cyklister.

Bylauget genindførte i 2019 traditionen med at afholde Skt. Hans Aften i Lidemark med fællesspisning, båltale og bålevents. Arrangementet var vellykket med mange deltagere fra byen og blev fulgt op med et tilsvarende arrangement i 2020. Det forventes at fortsætte traditionen fremover.

Scroll til toppen