- Bylaugsaktiviteter

Lidemark Bylaug blev stiftet i januar 2019 og har siden arbejdet på en række forskellige tiltag.

Allerede fra etableringen stod det dog klart, at forsamlingshuset og bylauget havde fælles interesser i udvikling af forsamlingshuset og fællesskabet i byen. Der blev i den forbindelse oprettet en samarbejdsaftale mellem de to foreninger, bl.a. om bylaugets medlemmers anvendelse af forsamlingshusets faciliteter.

Som en konsekvens af de mange fælles berøringsflader og sammenfald i formålsparagrafferne blev bylaugets og forsamlingshusets aktiviteter i 2021 samlet i den fælles forening “Lidemark Bylaug og Forsamlingshus”, som i den forbindelse overtog opgaven med at varetage bylaugsaktiviteterne.

Som eksempler på gennemførte og igangværende aktiviteter kan nævnes:

  1. Etablering af aftale med Fibia om at fibernet i Lidemark for en meget begrænset brugerbetaling.
  2. Samarbejde med ETK om nogle af de ideer, som beboerne har foreslået til forskønnelse af byen. Forslagene har bl. a. omfattet byens gadekær og trekantsområdet ved Kvistskovvej/Præstegårdsvej. ETK har i fortsættelse heraf oprenset gadekæret i efteråret 2020. Der arbejdes videre med de øvrige projekter.
  3. Efter et længere forarbejde indsendte bestyrelsen i januar 2021 til Køge kommune nogle konkrete løsningsforslag til fartdæmpende foranstaltninger gennem Lidemark by og på Druestrupvej. Formålet med disse trafikreguleringer er at skabe større tryghed for de omkringboende, gående og cyklister.
  4. Medvirken ved finansiering og opførelse af nyt udhus ved forsamlingshuset, der foruden depotfaciliteter kommer til at rumme fællesfaciliteter for byens borgere.
  5. I 2019 genindførte bestyrelsen traditionen med at afholde Skt. Hans aften i Lidemark med fællesspisning, båltale og bålevents.

Scroll til toppen